1. Zarząd Rady Rodziców:

 

Przewodniczący: Katarzyna Dudek-Demidowska (tel. 515 346 205)

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zastępca: Urszula Chmura

sekretarz: Jacek Guła

skarbnik: Alicja Pazdan

2. Konto

Bank PKO nr 82 1020 4913 0000 9602 0117 4424

 

3.Wysokość składek na Komitet Rodzicielski na rok szkolny 2022/2023

 

  - 1 dziecko (uczeń SP6) - 40 zł

 

  - 2 dziecko (uczeń SP6) - 30 zł

 

  - 3 dziecko (uczeń SP6) - 0 zł

 

Wpłat dokonujemy bezpośrednio na konto Rady Rodziców.

Bank PKO nr 82 1020 4913 0000 9602 0117 4424

 • indywidualnie - w tytule imię i nazwisko ucznia oraz klasę
 • grupowo jako klasa  - w tytule klasa i liczba uczniów, za których jest wpłacana składka 
 

Z zebranych środków jak co roku finansowany jest zakup nagród do konkursów szkolnych, zakup nagród na zakończenie roku dla wyróżniających się uczniów, organizowane są wydarzenia, w których biorą udział wszyscy uczniowie naszej szkoły (np. zabawa karnawałowa), zakup symbolicznych podarunków z okazji Dnia Edukacji Narodowej i zakończenie roku. Dofinansowywane jest także Pasowanie na Ucznia, wycieczki klasowe, Dzień Dziecka itp.

 

Z góry dziękujemy za terminowe wpłaty.

4.Regulamin Rady Rodziców

 

Regulamin Rady Rodziców

przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Żwirki i Wigury z Oddziałami Integracyjnymi
i Sportowymi w Mielcu.

 

Rozdział I

 1. Regulamin określa organizację i działalność Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 6 w Mielcu.
 2. Podstawę prawną regulaminu stanowią:

- art. 53 i 54 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. Dz.U. Dz 1991 nr 95, poz. 425 z późn. zm.

- statut Szkoły Podstawowej nr 6 w Mielcu.

3.Ilekroć w regulaminie jest mowa o szkole, należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową
nr 6 w Mielcu.

 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o rodzicach, należy przez to rozumieć ogół rodziców
  oraz opiekunów prawnych uczniów szkoły.
 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o organach szkoły, należy przez to rozumieć odpowiednio:

- Dyrektora Szkoły,

- Radę Pedagogiczną Szkoły,

- Samorząd Uczniowski Szkoły.

 

Rozdział II

 1. Cele i zadania Rady Rodziców.

1.Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły wobec Dyrektora
i pozostałych organów szkoły oraz podejmowanie działań zamierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły.

 1. Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz wychowawczej i opiekuńczej funkcji szkoły.
 2. Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:

- pobudzenie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,

- gromadzenie funduszy niezbędnych do wspierania tych celów i zadań,

- zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z innymi organami szkoły rzeczywistego wpływu na działalność szkoły,

- uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka –
(jego postępów i trudności w nauce),

- znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych w szkole i w klasie,

- znajomości regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania oraz kryteriów ocen zachowania ucznia,

- uzyskanie porad w sprawie wychowania i kształcenia swoich dzieci,

- wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły,

- określania struktur działania ogółu rodziców oraz Rady Rodziców.

 1. Kompetencje Rady Rodziców.

1.Uchwalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

 • programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania
  o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
 • programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszelkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
 1. Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki.
 2. Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

 

Rozdział III

Sposób powoływania Rady Rodziców.

 1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu Rady Rodziców jest zebranie rodziców klasy.
 2. Zebranie rodziców wybiera spośród siebie Oddziałową (Klasową) Radę Rodziców składająca się z 3 osób tak, aby można było utworzyć funkcję: przewodniczącego, skarbnika, sekretarza.W przypadku braku chętnych na funkcję skarbnika Rady Rodziców można zatrudnić osobę z zewnątrz.
 3. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
 4. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodzicóww każdym roku szkolnym. Wybory do nowej Rady Rodziców powinny być przeprowadzane do dnia 30 września.

Dotychczasowe organy będące reprezentacją rodziców uczniów szkoły, wykonują zadania
do czasu wyboru nowej Rady Rodziców.

 1. W wyborach, o których mowa w pkt. 2 jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
 2. Rodzice uczniów wybierają swoich przedstawicieli w sposób następujący:

1) Wychowawca klasy otwiera w danym oddziale część zebrania poświęconą wyborom Oddziałowej (Klasowej) Rady Rodziców i jej przewodniczy.

2) Tajne wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez rodziców, przy czym liczba kandydatów nie może być mniejsza niż trzech.

3) Głosowanie odbywa się na przygotowanych kartkach do głosowania. Kandydaci musza wyrazić zgodę na kandydowanie.

4) Na karcie do głosowania wpisuje się nazwisko swojego kandydata.

5) Za wybranych do Klasowej Rady Rodziców uważa się trzech pierwszych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

6) W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów, o tym, któremu z nich przypada miejsce w Klasowej Radzie Rodziców rozstrzyga kolejna tura wyborów.

7) Osoba wybrana do Klasowej Rady Rodziców musi wyrazić na to zgodę.

8) Z Klasowej (oddziałowej) Rady Rodziców zebranie rodziców danego oddziału wybiera w tajnych wyborach po jednym przedstawicielu do Rady Rodziców.

9) Przebieg wyborów dokumentuje protokół sporządzony przez wychowawcę
lub jednego z rodziców, a podpisany przez wychowawcę.

7.Planerne zebranie Rady Rodziców wybiera spośród siebie:

a)Prezydium Rady Rodziców, jako wewnętrzny organ kierujący pracami Rady Rodziców.

b)Komisję Rewizyjną, jako organ kierujący pracami Rady Rodziców.

 1. Najwyższą władzą ogółu rodziców jest plenarne zebranie rodziców. Zebranie jest zwoływane co najmniej raz w roku szkolnym.
 2. Prezydium Rady Rodziców składa się z co najmniej 4 członków tak aby można było wypełnić funkcję: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza, skarbnika,
  oraz członków prezydium. Prezydium dokonuje swego ukonstytuowania na swym pierwszym posiedzeniu.
 3. Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej 3 osób nie więcej jednak niż 5. Co najmniej jeden członek Komisji Rewizyjnej powinien być dobrze zorientowany w przepisach prawa finansowego i rachunkowości. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają swojego przewodniczącego na pierwszym swoim posiedzeniu.

11.Prezydium Rady Rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły robocze spośród swoich członków w Radzie Rodziców i spośród innych rodziców i osób współdziałających z rodzicami spoza szkoły (jako ekspertów) dla dokonania określonych zadań.

 1. Kadencja Rady Rodziców i jej organów trwa 1 rok począwszy od miesiąca września do
  30 września następnego roku.

 

Rozdział IV

Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców i jej organy wewnętrzne.

 1. Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy regulaminowego składu danego organu.
 2. Listę uczestników posiedzenia oraz kworum ustala każdorazowo sekretarz organu
  lub przewodniczący.
 3. Uchwały są protokołowane w protokolarzu Rady Rodziców szkoły. Zaprotokolarz
  Rady Rodziców i jego prawidłowe prowadzenie odpowiada sekretarz Prezydium Rady.
 4. Uchwały Rady Rodziców sprzeczne z obowiązującym prawem są zawieszone przez Dyrektora Szkoły w terminie jednego miesiąca po przedstawieniu organowi prowadzącemu szkołę. Wymagane jest podjęcie nowej decyzji co do dalszego postępowania. W sprawach spornych pomiędzy Radą Rodziców a Dyrektorem Szkoły strony odwołują się do organu prowadzącego szkołę. W przypadku nie respektowania uprawnień Rady Rodziców przez pracowników szkoły – Rada Rodziców może złożyć pisemne zażalenie do Dyrektora Szkoły.

 

Rozdział V

Tryb pracy Rady Rodziców

1.Ustala się następujący porządek obrad plenarnego zebrania sprawozdawczo – wyborczego Rady Rodziców:

- wybór przewodniczącego i sekretarza zebraniaoraz innych organów zebrania jak: komisja regulaminowa, komisja uchwał i wniosków i komisja wyborcza. Wybory do tych funkcji
są jawne,

- sprawozdanie ustępującego organu z działalności w okresie sprawozdawczym,

- sprawozdanie komisji rewizyjnej i wniosek o udzielenie (lub nieudzielanie) absolutorium

ustępującemu organowi,

- informacja o stanie organizacyjnym i funkcjonalnym szkoły,

- ewentualne wystąpienia zaproszonych przedstawicieli innych organów szkoły lub organizacji,

- plenarna dyskusja programowa,

- uchwalenie wniosków programowo – organizacyjnych do działalności Rady Rodziców
w następnej kadencji,

- wybory nowych organów Rady Rodziców:

 • ustalenie przez komisję regulaminową listy obecności i stwierdzenie prawomocności zebrania,
 • przeprowadzenie zasad wyborczych oraz ustalenie listy kandydatów przez komisję wyborczą,
 • głosowanie,
 • ogłoszenie wyników wyboru przewodniczącego komisji wyborczej,
 • wolne głosy i wnioski.
 1. Inne planarne posiedzenie Rady Rodziców przyjmują taki sam porządek obrad jak w pkt. 1 z tym, że opuszcza się w nim punkty dotyczące wyborów a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej nie zawiera wniosku w sprawie absolutorium lecz jedynie wnioski pokontrolne.

 

Rozdział VI

Ramowy plan pracy Rady Rodziców i jej organów
1. Planarne posiedzenie Rady Rodziców jest zwoływane przez jej Prezydium nie rzadziej niż raz w roku szkolnym.
2. Zebranie plenarne Rady Rodziców może być zwoływane także w każdym czasie na wniosek Klasowych Rad Rodziców co najmniej 1/3 klas na wniosek Dyrektora Szkoły,
Rady Pedagogicznej-złożony do Prezydium Rady.
3. Prezydium Rady Rodziców obraduje nie rzadziej niż 2 razy na rok.
Na posiedzenie Prezydium zaprasza się Dyrektora Szkoły, inne organy lub osoby jeżeli ich obecność jest związana z tematyką obrad.
4. Posiedzenia Prezydium Rady Rodziców są protokołowane w protokolarzu Rady Rodziców, za który ponosi odpowiedzialność sekretarz Prezydium.
5. Posiedzenia kontrolne komisji rewizyjnej są obligatoryjne przed plenarnymi posiedzeniami Rady Rodziców. Komisja Rewizyjna może zbierać się także z własnej inicjatywy lub
na wniosek Prezydium Rady Rodziców i Klasowej Rady Rodziców. Ustalenia i wnioski komisji rewizyjnej muszą mieć każdorazowo formę pisemną i są przedstawione: plenarnemu posiedzeniu Rady Rodziców, Prezydium Rady Rodziców.
6. Formy i częstotliwość działania innych struktur działających w ramach Rady Rodziców, jak komisje problemowe czy zespołowe robocze, wynikają z potrzeb realizacji zadań jakich się te zespoły podjęły.
7. Zebrania rodziców poszczególnych klas odbywają się z inicjatywy samych rodziców, Klasowej Rady Rodziców lub wychowawcy klasy.

 1. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Rodziców są obowiązane do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Rodziców, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli lub innych pracowników szkoły.

Rozdział VII

Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców.
1. Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły
z następujących źródeł:
- ze składek rodziców,
- z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji do których zwróci się Prezydium Rady,
- z dochodowych imprez organizowanych przez Radę Rodziców dla rodziców i mieszkańców środowiska szkoły,
- z działalności gospodarczej,
- z innych źródeł.
2. Wysokość składki rodziców ustala się na początku każdego roku szkolnego na plenarnym zebraniu Rady Rodziców.

 1. Jeśli do szkoły uczęszcza więcej dzieci tych samych rodziców Klasowa Rada Rodziców może wyrazić zgodę na wnoszenie składki tylko na jedno dziecko lub obniżenie składki na wszystkie dzieci danych rodziców. Klasowa Rada Rodziców może też całkowicie zwolnić od wnoszenia składki-wymagato indywidualnego rozpatrzenia. Wnioski w tej sprawie składają zainteresowani rodzice lub wychowawca klasy.
  4. Wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się na podstawie "Preliminarza wydatków Rady Rodziców na rok szkolny...." zatwierdzonego każdorazowo przez Prezydium Rady Rodziców.
  5. Roczny preliminarz wydatków nie może być sprzeczny z niżej zamieszczonym
  "Ramowym preliminarzem wydatków Rady Rodziców"
  Ramowy preliminarz wydatków Rady Rodziców.
  A. Wydatkowanie środków pochodzących ze składek rodziców odbywa się następująco:
  - Część środków zebranych przez rodziców danej klasy tj. 30%. 20%, 10%, jest do dyspozycji Klasowej Rady Rodziców. Decyzję o ich przeznaczeniu i wydatkowaniu podejmuje
  z upoważnienia zebrania rodziców klasy Klasowa Rada Rodziców po porozumieniu
  z wychowawcą klasy. Główne cele na jakie mogą być wydatkowane te środki to: dofinansowanie imprez klasowych, wycieczki i biwaki, upiększanie klasy, inne wydatki na rzecz całej klasy.


- Pozostała część środków ze składki rodzicielskiej jest przekazywana do dyspozycji Prezydium Rady Rodziców.
- Prezydium Rady Rodziców może wydatkować środki pochodzące ze składki rodzicielskiej na następujące cele:
- pomoc materialną dla dzieci z biedniejszych rodzin w postaci sfinansowania dożywienia, odzieży, podręczników,
- dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym (jak dzień patrona, festyn sportowo rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka i Dni Sportu Szkolnego, finały szkolne olimpiad i konkursów przedmiotowych, sportowych itp.),
- sfinansowanie niektórych zajęć pozaszkolnych i kół zainteresowań,
- zakup książek, środków dydaktycznych i sprzętu technicznego,
- wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości rachunkowości
Rady Rodziców,
- dofinansowanie akcji zima i lato,
- inne.
B. Wydatkowanie środków Rady Rodziców pochodzących z innych źródeł niż składka rodzicielska. Środki te mogą być wydatkowane na:
- dofinansowanie ustalonych celów,
- finansowanie własnych projektów Rady Rodziców (jak urządzenie gabinetu przedmiotowego, wyposażenie szkoły w określoną aparaturę, renowacja urządzeń
sportowo - rekreacyjnych itp.)
C. Sposób wydatkowania środków Rady Rodziców może w części być zależny od życzeń czy wskazania celów przez osoby lub organizacje wpłacające środki na rzecz Rady Rodziców.
W takim przypadku prezydium Rady Rodziców nie może wydatkować środków na inne cele bez uzyskania zgody ofiarodawców.
6. Do obsługi księgowo - rachunkowej funduszy Rady Rodziców, prowadzenia księgowości oraz obsługi rachunkowej użytkowników funduszu zgodnie z zatwierdzonym preliminarzem - zatrudnia się fachową siłę księgową. Prezydium także opracowuje zakres czynności
i odpowiedzialność księgowego.
7. Prezydium Rady Rodziców może wyznaczyć skarbnika do pełnienia bezpośredniegonadzoru nad pracą księgowego.
8. Prezydium zakłada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy w celu przechowywania na nim środków oraz dokonywania bieżących wpłat i przelewów.
9. Zasady rachunkowości oraz obieg dokumentów finansowych regulują odrębne przepisy.

 

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

1.Rada Rodziców przyjmuje nazwę:

„Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 6 w Mielcu ul. Solskiego 8”

oraz posługuje się pieczątką podłużną o treści:

„Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Żwirki i Wigury z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi w Mielcu”.

 1. Członkowie Rady Rodziców pełnią swoją funkcję honorowo.
 2. Postanowienia regulaminu wchodzą w życie z dniem jego uchwalenia.

 

Mielec, dnia 15.09.2012 r. Rada Rodziców

 

3.Uchwały

 

Uchwała

Rady Rodziców

Szkoły Podstawowej nr 6 w Mielcu

z dnia 22.09.2016

Działając na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 1 ustawy o systemie oświaty zarządza się co następuje:

 • 1

W Regulaminie Rady Rodziców wprowadza się następujące zmiany:

- w rozdziale III pkt.2 otrzymuje brzmienie:

„W przypadku braku chętnych na funkcję skarbnika Rady Rodziców można zatrudnić osobę z zewnątrz”

 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 • 3

Realizację uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Rodziców.

Przewodniczący Rady Rodziców

Szkoły Podstawowej nr 6 w Mielcu