Kalendarz wyborczy przedstawia się następująco:

 

- 20 lutego – ogłoszenie wyborów w szkołach – nastąpi na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Mielca, w którym zostaną ustalone wzory niezbędnych dokumentów do przeprowadzenia wyborów, czyli: formularz zgłoszeniowy kandydata wraz z listą poparcia, karty do głosowania w szkołach, protokół szkolnej komisji skrutacyjnej. Zarządzenie zostanie przekazane do szkół 20 lutego.

- od 20 lutego do 1 marca – termin zgłaszania kandydatów do szkolnych komisji wyborczych,

- od dnia 11 marca do 5 kwietnia - termin przeprowadzenia wyborów w szkołach,

 

Jeszcze przed ogłoszeniem wyborów do MRM prosimy Dyrektorów o powołanie Szkolnej Komisji Wyborczej oraz o wyznaczenie nauczyciela, którego zadaniem będzie koordynowanie i przeprowadzenie tych wyborów. W skład Szkolnej Komisji Wyborczej wchodzą nauczyciel szkoły (Przewodniczący Komisji) oraz 4 uczniów wskazanych przez samorząd uczniowski. Kolejną ważną sprawą jest rozpowszechnienie informacji o wyborach jeszcze przed ich ogłoszeniem. W tym celu wyślemy do szkół ulotkę informacyjną. Planujemy także przeprowadzić spotkanie online dla uczniów zainteresowanych kandydowaniem z dotychczasową Młodzieżową Radą Miejską. O jego terminie poinformujemy pod koniec tygodnia.

 

Szczegóły dotyczące trybu przeprowadzenia wyborów, w tym zadania należące do Szkolnych Komisji Wyborczych, określone są w rozdziale 3. Uchwały Nr XXXVII/387/2021 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 30 września 2021 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mielcu i nadania jej statutu, którą przesyłam w załączeniu.

 

Szczegółowe informacje na temat wyborów członków Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mielcu udzielane są przez Panią Magdalenę Pękalską kierownika Biura Rady Miejskiej pod numerem telefonu 17 787 40 91.