Nabór na stanowisko urzędnicze
czcionka

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 6 w im. Żwirki i Wigury z Oddziałami

Integracyjnymi i Sportowymi w Mielcu

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko urzędnicze

Starszego inspektora ds. bhp i p/poż.

w Szkole Podstawowej nr 6 w Mielcu

1. Stanowiska pracy: Starszy inspektor do spraw bhp i p/poż

2. Wymagania niezbędne od kandydata:

- obywatelstwo polskie, z uwzględnieniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,

- wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo ukończone studia podyplomowe w zakresie bhp lub zawód technika bhp i co najmniej
3-letni staż pracy w służbie bhp,

- posiada aktualne szkolenie w dziedzinie bhp dla pracowników służby bhp,

- posiada znajomość regulacji prawnych niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku specjalisty ds. bhp.

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- nieposzlakowana opinia,

- posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na w/w stanowisku

3. Wymagania dodatkowe:

- dobrą znajomość pakietu MS Office,

- komunikatywność,

- dobra organizacja pracy,

- dyspozycyjność, terminowość i sumienność,

- samodzielność i odpowiedzialność w podejmowaniu decyzji.

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

- realizacja obowiązków określonych Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. nr 109, poz. 704
z późn. zm.),

- realizacja obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej, wynikającej z ustawy z dnia
24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1372)

5. Warunki pracy:

- niepełny wymiar czasu pracy - ¼ etatu,

- miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 6 w Mielcu, ul. Solskiego 8 i ul. Biernackiego,
Szkoła Podstawowa nr 11 w Mielcu, ul. Warneńczyka 2, Zespół Szkół Ogólnokształcących
nr 1 w Mielcu, ul. Tańskiego 3.

6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

7. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny

b) cv

c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

d) kserokopie świadectw pracy, dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających

posiadane wykształcenie i kwalifikacje,

e) w przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – kopie dokumentów

potwierdzających niepełnosprawność,

f) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,

g) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw

publicznych,

h) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślne /po

rozstrzygnięciu konkursu potwierdzone przez Krajowy Rejestr Karny „Zapytanie o udzielenie

informacji o osobie”/

i) oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

j) oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do zatrudnienia,

k) klauzula informacyjna,

l) zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych

8. Miejsce i termin składania oferty:

Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 4 grudnia 2020 r.

- osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 6 w Mielcu, ul. Solskiego 8

- drogą pocztową na adres: Szkoła Podstawowa nr 6 w Mielcu ul. Solskiego 8

Dokumenty, które wpłyną po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej szkoły Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , w Biuletynie Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6
w Mielcu oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie szkoły.

9. Inne informacje:

Dokumenty aplikacyjne tj. cv, list motywacyjny powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem oraz klauzulą o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych w celu realizacji procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze, na podstawie przepisów prawa: ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy i ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.”

Oświadczenia dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie na stanowisko urzędnicze

…………………………………… (miejscowość, data)

……………………………………….

(imię i nazwisko)

1. Oświadczam, że *…………………………. obywatelem polskim zgodnie z art. 6 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

……………………………

(podpis)

2. Oświadczam, że *** ……………………….pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.

…………………………..

(podpis)

3. Oświadczam, że ** ……………………….skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe zgodnie
z art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.

…………………………..

(podpis)

4. Oświadczam, że mój stan zdrowia pozwala na zatrudnienie mnie na stanowisku,
o które się ubiegam.

…………………………..

(podpis)

5. Oświadczam, że cieszę się nieposzlakowaną opinią zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

…………………………..

(podpis)

* należy wpisać powyżej: jestem/ nie jestem

* * należy byłem/am lub nie byłem/am

***posiadam/ nie posiadam

OŚWIADCZENIE

  1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
    w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji – zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UEL 119/1) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.)

……………………………………… ……………………………………….

(miejscowość, data) (imię i nazwisko)

Klauzula informacyjna dla kandydata do zatrudnienia

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych w Szkole Podstawowej
nr 6 im. Żwirki i Wigury z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi w Mielcu jest Dyrektor Szkoły. Siedziba administratora: ul. Solskiego 8, 39 – 300 Mielec,

2. W Szkole Podstawowej nr 6 im. Żwirki i Wigury z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi w Mielcu wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , lub pod nr telefonu 17 7874035,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procedury naboru na wolne stanowisko pracy w Szkole Podstawowej nr 6 im. Żwirki i Wigury z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi w Mielcu na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom,

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego,

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym w regulaminie naboru. Po spełnieniu celu dla którego zostały zebrane i podjęciu zatrudnienia, dane mogą być Pani/Panu zwrócone, zaś nie odebrane zostaną zniszczone po zakończeniu procedury naboru,

7. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy Rozporządzenia,

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem prawnym stanowiącym warunek uczestniczenia w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy w Szkole Podstawowej nr 6 im. Żwirki i Wigury z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi w Mielcu. Podanie innych danych osobowych, nie wynikających z przepisów prawa jest dobrowolne,

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również
w formie profilowania,

11. Ogólna klauzula informacyjna dostępna jest na stronie internetowej bip administratora.

Zapoznałem się z klauzulą:

...............................................

(podpis kandydata)

KWESTIONARIUSZ DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

1. Imię (imiona) i nazwisko: ……….......................................................................................................

2. Data urodzenia: ……….......................................................................................................................

3. Dane kontaktowe: ………....................................................................................................................

(wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie)

4. Wykształcenie (gdy jest ono niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku): ………….....................................................................................................

..............................................................................................................................................................

(nazwa szkoły i rok jej ukończenia)

..............................................................................................................................................................

(zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy)

5. Kwalifikacje zawodowe (gdy są one niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku): ………………………................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

(kursy, studia podyplomowe lub inne formy uzupełnienia wiedzy lub umiejętności)

6. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia (gdy jest ono niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku) .........................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

(okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy)

7. Dodatkowe dane osobowe, jeżeli prawo lub obowiązek ich podania wynika z przepisów szczególnych: ………..........................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

.................................... .........................................................................

(miejscowość i data) (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

 

E-dziennik

Rekrutacja 2021/2022

Znajdź nas na ...

Szkoła w chmurze

#Szkoła pamieta

szkola.jpg

Procedury covid -19

Konkursy 2019/2020

Filmoteka szkolna

sp6.mielec.ehost.pl, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting